Fabio Freixeda

yoga teacher in São Paulo, Brazil.

Please visit Kaivalya Espaço de Yoga

Back

new
chakorasana Shop.jpg 51 K
dvapada shirshasana.JPG 22 K
ekapada shirshasana.JPG 34 K
kukkutasana.JPG 39 K
matt corigliano5.jpg 47 K
matt corigliano7.jpg 32 K
matt corigliano8.jpg 55 K
mulabandhasana.JPG 23 K
omkarasana.JPG 40 K
TemploZulai016.jpg 207 K
Templo Zulai 030.jpg 98 K
Templo Zulai 034.jpg 161 K

Back